Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Ажилтай орлоготой иргэн Ажилтай орлоготой иргэн

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Орон нутгийн сонгуулийн тойрог байгуулж, мандатын тоо тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-04-25 02
2 Сонгуулийн сурталчилгааний зурагт самбарын байршил тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-04-25 01
3 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-02-27 04
4 Сонгуулийн хэсэг байгуулж, нутаг дэвсгэр, төвийг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-02-27 05
5 Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2024 оны төлөвлөгөөнүүд батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-02-27 03
6 Ажлын албаны орон тоо, цалингийн хэмжээ батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-02-27 02
7 Сумын газрын нэгдмэл сангийн 2023 оны тайлан батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-02-27 01
8 "Хоршоо хөгжүүлэх сан"-ийн хэрэгжилтэд үнэлэлт дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-14 08
9 Зуунмод сумын 2024 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-14 01
10 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2024 онд хийх ажлын жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-14 02
11 Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцад үнэлэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-14 04
12 Сумын Газар зохион байгуулалтын 2023 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг дүгнэж батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-14 05
13 2023 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийсэн ажлын хэрэгжилтэд дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-14 07
14 Тайланд үнэлэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-14 10
15 Зуунмод сумын 2023 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-08-16 01
16 Хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-05-25 02
17 Нэн тэргүүнд хөгжүүлэх үйлдвэрлэл, үйлчилгээний жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-05-25 01
18 Сумын төсөвт байгууллагуудын 2022 оны жилийн эцсийн өмчийн дүнг батламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-05-25 03
19 Сумын 2022 оны Төсвийн гүйцэтгэл батламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-05-25 04
20 Дэмжиж уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-02-03 07
21 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-02-03 01
22 Төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-02-03 02
23 Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны бүтэц, орон тоо батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-02-03 03
24 Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд үнэлэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-02-03 06
25 Сумын Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-02-03 05
26 Газрын нэгдмэл сангийн тайланг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-02-03 04
27 Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцад үнэлэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-19 06
28 Хоршоо хөгжүүлэх сангийн 2023 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-19 05
29 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2023 онд хийх ажлын жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-19 04
30 Зуунмод сумын 2023 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-19 03
31 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-19 02
32 Жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-19 01
33 Зуунмод сумын хилийн цэсэд өөрчлөлт оруулах санал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-25 01
34 Ажил эрчимжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 02
35 Зуунмод сумын дэд бүтцийн мэдээллийн сангийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 03
36 Тайланд үнэлэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 01
37 Сумын 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт тодотгол хийх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-09 03
38 Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцад үнэлэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-09 01
39 "ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ"-Д НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-29 05
40 ЭД ХӨРӨНГӨ БАЛАНСААС БАЛАНС ХООРОНД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-29 04
41 СУМЫН 2021 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ БАТЛАМЖЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-29 03
42 СУМЫН ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2021 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ӨМЧИЙН ДҮН БАТЛАМЖЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-29 02
43 ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-29 01
44 СУМЫН ИТХ-ЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ БҮТЭЦ, ОРОН ТООГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-25 07
45 СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ДҮРЭМД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-25 01
46 СУМЫН ИТХ-ЫН ХУРАЛДААНЫ ДЭГД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-25 02
47 СУМЫН ИТХ-ЫН ХОРООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-25 03
48 ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛЖ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-25 04
49 "ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ"-ИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-25 05
50 СУМЫН ИТХ-ЫН 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-25 06
51 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-25 08
52 "НОГООН ХӨГЖИЛ-БАЯЛАГ БҮТЭЭГЧДИЙГ ДЭМЖИХ УРИАНЫ ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-25 09
53 ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ОРОН ТООНЫ БУС ЗӨВЛӨЛҮҮДИЙГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-25 10
54 НЭН ТЭРГҮҮНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-25 11
55 Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны үйл ажиллагаанд үнэлэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-16 10
56 Зуунмод сумын 2022 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-16 01
57 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2022 онд хийх ажлын жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-16 02
58 Сум хөгжүүлэх сангийн 2022 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-16 03
59 Жагсаалт өөрчлөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-16 04
60 Үнэлгээ өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-16 05
61 Урианы жилийн ажлын хэрэгжилтийг үнэлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-16 09
62 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-16 11
63 Хилийн цэст өөрчлөлт оруулах санал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-10-06 03
64 Цаг үеийн ажлуудыг эрчимжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-10-06 02
65 Зуунмод сумын 2021 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-10-06 01
66 Сумын 2021 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт тодотгол хийх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-05-13 07
67 Газрын үнэлгээний бүсчлэл, газрын төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-05-13 06
68 Хог хаягдлын хураамжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-05-13 05
69 Малын тоо толгойн албан татварын хэмжээ тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-05-13 04
70 Жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-05-13 03
71 Сумын 2020 оны төсвийн гүйцэтгэл батламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-05-13 02
72 "Хуралдааны дэг"-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-05-13 01
73 Хилийн цэст өөрчлөлт оруулах санал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-03-05 01
74 Ёс зүйн дүрэм, хорооны бүрэлдэхүүнийг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-03-05 03
75 Сум хөгжүүлэх сангийн зөвлөлүүдийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-03-05 02

Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3-т Цагаатгуулах тухай гомдлыг 2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор гаргаж болох бөгөөд энэ хугацаанаас хойш гаргасан гомдлыг хүлээж авахгүй гэсэн өөрчлөлт оруулахыг дэмжиж байна уу?

санал өгсөн: 8
7 / 88%
1 / 13%
0 / 0%