Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Ажилтай орлоготой иргэн Ажилтай орлоготой иргэн

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Аялал, жуулчлалыг Зуунмод суманд хөгжүүлэх 2021-2024 оны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-16 116
2 Сум хөгжүүлэх сангийн үйл ажиллагааг дүгнэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-16 117
3 Үнэлгээ өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-16 119
4 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-16 120
5 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-16 121
6 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-16 122
7 Хуралдааны тов зарлаж, хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-16 123
8 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-16 124
9 Ой тэмдэглэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-16 125
10 "Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг Зуунмод суманд хэрэгжүүлэх 2021 оны төлөвлөгөө"-ний хэрэгжилтэд үнэлэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-16 126
11 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-16 127
12 Хэрэгжилтэд үнэлэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-21 111
13 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-21 112
14 Журам шинэчлэх батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-21 113
15 Төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-28 102
16 "Зуунмод цэцэрлэгжүүлэлт" Орон Нутгийн Өмчид Үйлдвэрийн газар байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-28 103
17 Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дүгнэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-28 104
18 Ажил эрчимжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-28 106
19 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-28 108
20 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-28 109
21 Зуунмод сумын Хүүхэд хамгааллын "Хамтарсан баг"-ийг шинэчлэн байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-28 110
22 2021-2022 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд үнэлэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-15 95
23 Хуралдааны тов тогтоож, хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-15 97
24 Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-15 98
25 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-15 99
26 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-15 100
27 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-15 101
28 Нийтийн орон сууцны хонгил ба /B0 давхар/-ыг засварлах эрэмбэ дараалал тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-26 89
29 Сумын нутаг дэвсгэр дэх хаягжуулалтыг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-26 90
30 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-26 91
31 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-26 92
32 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-26 93
33 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-26 94
34 Аймгийн "Хүндэт иргэн" цолоор шагнуулахыг дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-20 88
35 Аймгийн ИТХ-ын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцад үнэлэлт дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-22 75
36 Сумын ИТХ-ын тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцад үнэлэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-22 76
37 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-22 77
38 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-22 78
39 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-22 79
40 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-22 80
41 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-22 81
42 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-22 82
43 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-22 83
44 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-22 84
45 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-22 85
46 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-22 86
47 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-22 87
48 Сумын нутаг дэвсгэр дэх хаягжуулалтыг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-25 59
49 Сумын төсөвт байгууллагуудын 2020 оны өмчийн дүнг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-25 60
50 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-25 61
51 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-25 62
52 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-25 63
53 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-25 64
54 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-25 65
55 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-25 66
56 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-25 67
57 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-25 68
58 Эд хөрөнгө акталж, данснаас хасах, балансаас баланс руу шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-25 70
59 Эд хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-25 71
60 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-25 73
61 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-25 74
62 Авто зам, явган зам, гэрэлтүүлэг, ногоон байгууламжийн өсөлттэй уялдуулан цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-13 47
63 Газрын талаар 2021-2024 онд барилтлах бодлого, түүнийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-13 48
64 Хотын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, гудамж талбайн өнгө үзэмжийг сайжруулах, тохижуулах 2020 оны төлөвлөгөөг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-13 49
65 "Агаарын бохирдлыг 2020-2024 онд бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө" батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-13 50
66 Хуралдааны тов зарлаж, хэлэлцүүлэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-13 51
67 Төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-13 52
68 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-13 53
69 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-13 54
70 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-13 55
71 Төрийн одон медальд улмажлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-13 56
72 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-13 57
73 Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах иргэдийн нэрсийн жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-19 38
74 "Мод үржүүлэг, цэцэрлэгжүүлэлтийн нэгж" байгуулах саналыг дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-19 39
75 Багуудын дугаар, нэршлийг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-19 40
76 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-19 41
77 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-19 42
78 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-19 43
79 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-19 44
80 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-19 45
81 Сумын ГХУСАЗЗ-ийн 2021 онд хийх ажлын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-02 34
82 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-02 35
83 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-02 36
84 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-02 37
85 Урианы жилийн ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-16 24
86 "Эхийн алдар" I,II зэргийн одонгоор шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-16 25
87 Нийтийн орон сууцны гаднах, фасад, дээвэр, орцны засварын эрэмбэ дараалал тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-16 26
88 Хуралдааны тов зарлах, хэлэлцүүлэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-16 27
89 Сонгуулийн хэсэг байгуулж, нутаг дэвсгэр, төвийг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-16 28
90 Сонгуулийн сурталчилгааны материал байгуулах байршил тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-16 29
91 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-16 30
92 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-16 31
93 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-16 32
94 "Нэн тэргүүнд хөгжүүлэх үйлдвэрлэл үйлчилгээний жагсаалт" батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-16 33
95 Аймгийн "Хөдөлмөрч Манлай ахмад"-аар шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 01
96 Сумын "Хөдөлмөрч Манлай ахмад"-аар шалгаруулж алдаршуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 02
97 Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны бүтэц, орон тоог батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 03
98 Төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 04
99 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 05
100 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 06
101 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 07
102 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 08
103 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 09
104 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 10
105 Сумын нутаг дэвсгэр дэх хаягжуулалтыг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 11
106 Эд хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 12
107 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 13
108 Ой тэмдэглэх ажлыг зохион байгуулах хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 14
109 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 15
110 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 16
111 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 17
112 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 18
113 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 19
114 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 20
115 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 21
116 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 22
117 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 23

Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3-т Цагаатгуулах тухай гомдлыг 2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор гаргаж болох бөгөөд энэ хугацаанаас хойш гаргасан гомдлыг хүлээж авахгүй гэсэн өөрчлөлт оруулахыг дэмжиж байна уу?

санал өгсөн: 8
7 / 88%
1 / 13%
0 / 0%