Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Ажилтай орлоготой иргэн Ажилтай орлоготой иргэн

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-13 57
2 Төрийн одон медальд улмажлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-13 56
3 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-13 55
4 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-13 54
5 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-13 53
6 Төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-13 52
7 Хуралдааны тов зарлаж, хэлэлцүүлэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-13 51
8 "Агаарын бохирдлыг 2020-2024 онд бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө" батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-13 50
9 Хотын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, гудамж талбайн өнгө үзэмжийг сайжруулах, тохижуулах 2020 оны төлөвлөгөөг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-13 49
10 Газрын талаар 2021-2024 онд барилтлах бодлого, түүнийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-13 48
11 Авто зам, явган зам, гэрэлтүүлэг, ногоон байгууламжийн өсөлттэй уялдуулан цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-13 47
12 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-19 43
13 Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах иргэдийн нэрсийн жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-19 38
14 "Мод үржүүлэг, цэцэрлэгжүүлэлтийн нэгж" байгуулах саналыг дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-19 39
15 Багуудын дугаар, нэршлийг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-19 40
16 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-19 41
17 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-19 42
18 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-19 44
19 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-19 45
20 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-02 37
21 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-02 36
22 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-02 35
23 Сумын ГХУСАЗЗ-ийн 2021 онд хийх ажлын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-02 34
24 Сонгуулийн сурталчилгааны материал байгуулах байршил тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-16 29
25 "Нэн тэргүүнд хөгжүүлэх үйлдвэрлэл үйлчилгээний жагсаалт" батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-16 33
26 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-16 32
27 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-16 31
28 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-16 30
29 Сонгуулийн хэсэг байгуулж, нутаг дэвсгэр, төвийг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-16 28
30 Хуралдааны тов зарлах, хэлэлцүүлэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-16 27
31 Нийтийн орон сууцны гаднах, фасад, дээвэр, орцны засварын эрэмбэ дараалал тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-16 26
32 "Эхийн алдар" I,II зэргийн одонгоор шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-16 25
33 Урианы жилийн ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-16 24
34 Эд хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 12
35 Сумын "Хөдөлмөрч Манлай ахмад"-аар шалгаруулж алдаршуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 02
36 Сумын нутаг дэвсгэр дэх хаягжуулалтыг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 11
37 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 10
38 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 09
39 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 08
40 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 07
41 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 06
42 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 05
43 Төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 04
44 Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны бүтэц, орон тоог батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 03
45 Аймгийн "Хөдөлмөрч Манлай ахмад"-аар шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 01
46 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 13
47 Ой тэмдэглэх ажлыг зохион байгуулах хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 14
48 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 15
49 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 16
50 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 17
51 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 18
52 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 19
53 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 20
54 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 21
55 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 22
56 Төрийн одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-19 23

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 251
117 / 47%
57 / 23%
42 / 17%
23 / 9%
12 / 5%