Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ

Ажилтай орлоготой иргэн Ажилтай орлоготой иргэн

ИТХ-ЫН тогтоол


нийт 89

СУМЫН ИТХ-ЫН ЭЭЛЖИТ БУС АРАВДУГААР ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ

2022-06-29 25
СУМЫН 2022 ОНЫ ТОДОТГОСОН ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ

Сумын 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт тодотгол хийх тухай

2022-06-09 32
Сумын 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт тодотгол хийх тухай

Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцад үнэлэлт өгөх тухай

2022-06-09 27
Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцад үнэлэлт өгөх тухай

Урианы жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хагас жилийн ажлыг үнэлэлт өгөх тухай

2022-06-09 24
Урианы жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хагас жилийн ажлыг 61.5 хувьтай "Эрчимжүүлэх шаардлагатай" гэж дүгнэв.

"Худалдаа үйлчилгээний нийтлэг журам"-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

2022-04-29 17
"Худалдаа үйлчилгээний нийтлэг журам"-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

Сумын 2021 оны Төвсийн гүйцэтгэл батламжлах тухай

2022-04-29 14
Сумын 2021 оны Төвсийн гүйцэтгэл батламжлах тухай

Сумын төсөвт байгууллагуудын 2021 оны жилийн эцсийн өмчийн дүн батламжлах тухай

2022-04-29 26
Сумын төсөвт байгууллагуудын 2021 оны жилийн эцсийн өмчийн дүн батламжлах тухай

Төлөвлөгөө батлах тухай

2022-04-29 23
Хөрс хамгаалах, газрын доройтлыг бууруулах 2022-2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай

Тогтоол хүчингүйд тооцох тухай

2022-04-29 11
Тогтоол хүчингүйд тооцох тухай

Эд хөрөнгө блансаас бланс хооронд шилжүүлэх тухай

2022-04-29 33
Эд хөрөнгө блансаас бланс хооронд шилжүүлэх тухай

Зөвлөл байгуулж, бүрэлдэхүүнийг батлах тухай

2022-02-25 19
Зөвлөл байгуулж, бүрэлдэхүүнийг батлах тухай

"Төлөөлөгчдийн ёс зүйн дүрэм"-ийг шинэчлэн батлах тухай

2022-02-25 16
"Төлөөлөгчдийн ёс зүйн дүрэм"-ийг шинэчлэн батлах тухай

Сумын ИТХ-ын 2022 оны төлөвлөгөө батлах тухай

2022-02-25 15
Сумын ИТХ-ын 2022 оны төлөвлөгөө батлах тухай

Сумын ИТХ-ын Ажлын албаны бүтэц, орон тоог батлах тухай

2022-02-25 19
Сумын ИТХ-ын Ажлын албаны бүтэц, орон тоог батлах тухай

Журам батлах тухай

2022-02-25 16
Зуунмод сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн журам батлах тухай

Хоршоо хөгжүүлэх сангийн орон тооны бус зөвлөлүүдийг байгуулах тухай

2022-02-25 18
Хоршоо хөгжүүлэх сангийн орон тооны бус зөвлөлүүдийг байгуулах тухай

Нэн тэргүүнд хөгжүүлэх үйлдвэрлэл үйлчилгээний жагсаалт батлах тухай

2022-02-25 18
Нэн тэргүүнд хөгжүүлэх үйлдвэрлэл үйлчилгээний жагсаалт батлах тухай

Сумын ИТХ-ын хорооны үйл ажиллагааны журам батлах тухай

2022-02-25 19
Сумын ИТХ-ын хорооны үйл ажиллагааны журам батлах тухай

Сумын ИТХ-ын хуралдааны дэгд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

2022-02-25 20
Сумын ИТХ-ын хуралдааны дэгд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

Сумын ИТХ-ын дүрэмт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

2022-02-25 18
Сумын ИТХ-ын дүрэмт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 834
380 / 46%
153 / 18%
160 / 19%
64 / 8%
77 / 9%